Archive for Tháng Tám, 2016

Gạch bông CTS 40.1

Gạch bông cổ điển CTS 40.1

Gạch bông cổ điển CTS 40.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 39.1

Gạch bông cổ điển CTS 39.1

Gạch bông cổ điển CTS 39.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 38.1

Gạch bông cổ điển CTS 38.1

Gạch bông cổ điển CTS 381 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 37.1

Gạch bông cổ điển CTS 37.1

Gạch bông cổ điển CTS 37.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 32.2

Gạch bông cổ điển CTS 32.2

Gạch bông cổ điển CTS 32.2 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 32.1

Gạch bông cổ điển CTS 32.1

Gạch bông cổ điển CTS 32.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông TS 31.1

Gạch bông cổ điển CTS 31.1

Gạch bông cổ điển CTS 31.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 41.1

Gạch bông cổ điển CTS 41.1

Gạch bông cổ điển CTS 41.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 42.1

Gạch bông cổ điển CTS 42.1

Gạch bông cổ điển CTS 42.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông CTS 30.1

Gạch bông cổ điển CTS 30.1

Gạch bông cổ điển CTS 30.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More